ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2024. május 23.

A conceptflow.hu weboldal üzemeltetője, Conceptflow Kft., a továbbiakban: „Adatkezelő” az érintetteket jelen Weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül megvalósuló adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Adatkezelő adatai:

Conceptflow Kft.

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 45.

Telefon: +36 20 771 8604

E-mail cím: hello@conceptflow.hu

Értelmező fogalmak

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes beleegyezése, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

 

A Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos egyes adatkezelések

 

1.1 Kapcsolatfelvétel a Weboldal „Kapcsolat” fülén megadott elérhetőségek útján

Adatkezelés célja: az Adatkezelővel való kapcsolattartás lehetősége, az Adatkezelő üzleti tevékenységéről, szolgáltatásairól való érdeklődés. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, mely hozzájárulás bármikor visszavonható.

Kezelt személyes adatok köre: az Ön neve, üzenetének tartalma, email címe. A kezelt személyes adatok köre függ a megkeresés módjától, és a megkeresésben szereplő személyes adatok körétől. Csak olyan mértékben kezeljük a kapcsolatfelvétel során begyűjtött személyes adatokat, amelyek a kapcsolatfelvételre történő válasz adásához szükségesek.

Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat az első

üzenet küldésétől vagy kapcsolatfelvételtől számított 6 hónapot követően töröljük. Amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja, abban az esetben adatait törlésre kerülnek a jelen pontban meghatározott 6 hónapos időtartamot megelőzően.

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

 

1.2 Hírlevél feliratkozás során kezelt adatok:

Adatkezelés célja: A címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása

az Adatkezelő legújabb eseményeiről, híreiről.

Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.) amely bármikor visszavonható.

Adatkezelés módja: Elektronikusan, manuálisan, érintett által (ritkán papír alapon) hírlevél kiküldés automatizáltan, Adatkezelő részéről emberi döntést követően hírlevél leiratkozás, teljes automatizáltan, Adatkezelő részéről emberi döntés nélkül.

Adatkezelés időtartama: Aktív (kiküldést lebonyolító) hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törlődnek az adatok.

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen. Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk) alapján indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait az alábbi esetekben:

  1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért

gyűjtöttük vagy más módon kezeljük;

  1. b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül,

és más jogalap nincs az adatok kezelésére;

  1. c) ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
  2. d) jogszabály szerint a személyes adatokat törölnünk kell.

A személyes adatot nem törölhetjük, amennyiben az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

A Conceptflow Kft. az adatokat kizárólag a feladatai ellátáshoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatfeldolgozó véglegesen törli azon személyes adatokat, amelyek esetében a kezelt időtartama lejárt.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Jogait a fenti elérhetőségeinkre küldött megkeresés útján gyakorolhatja.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Biztonságos adatkezelés

A személyes adatok védelme érdekében megfelelő lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy személyes adatai ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe, illetve hogy azokkal visszaélés ne történhessen. A ConceptFlow az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A ConceptFlow az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és úgy hajtja végre, hogy az a GDPR és az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának (információs önrendelkezési jogának) védelmét és érvényesülését.

 

Záró rendelkezések

A ConceptFlow fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatkezelési Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt. Kiemelkedően fontos és hangsúlyos változtatásunkról értesítést is közölhetünk Honlapunkon. Erre javasoljuk, hogy folyamatosan kövessék nyomon Adatkezelési Tájékoztatónkat. 

Minden egyéb adatvédelemmel kapcsolatos kérdésben felveheti a kapcsolatot e-mailben a hello@conceptflow.hu címen.